Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MenSkinCare Webshop
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • 4VOO Nederland handelend onder de naam MenSkinCare Webshop: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 09135111
  • Afnemer: de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van MenSkinCare Webshop.

Artikel 1. Algemeen
1.1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door MenSkinCare Webshop, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2.De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door MenSkinCare Webshop uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3.Alle prijzen worden aangegeven in Euro's (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.4.MenSkinCare Webshop is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
1.5.Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door MenSkinCare Webshop zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
2.1.MenSkinCare Webshop is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1.De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
3.2.MenSkinCare Webshop behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3.3.Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft MenSkinCare Webshop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
4.1.Alle door MenSkinCare Webshop genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan MenSkinCare Webshop bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient MenSkinCare Webshop schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
4.2.Overschrijding van de door MenSkinCare Webshop opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
4.3.In geval MenSkinCare Webshop de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van MenSkinCare Webshop op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4.4.Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan MenSkinCare Webshop te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
5.1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MenSkinCare Webshop zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3.Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal MenSkinCare Webshop de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MenSkinCare Webshop daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4.In afwijking van lid 3 zal MenSkinCare Webshop geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MenSkinCare Webshop kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
6.1.In geval van tussentijdse opzegging heeft MenSkinCare Webshop naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
6.2.De vorderingen van MenSkinCare Webshop op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan MenSkinCare Webshop ter kennis gekomen omstandigheden MenSkinCare Webshop goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien MenSkinCare Webshop de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
6.3.In de hierboven genoemde gevallen is MenSkinCare Webshop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van MenSkinCare Webshop schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
7.1.Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien dagen (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MenSkinCare Webshop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2.Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan MenSkinCare Webshop te melden. De klant dient het product - na overleg met MenSkinCare Webshop - te sturen naar een door MenSkinCare Webshop vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3.Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met MenSkinCare Webshop ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal MenSkinCare Webshop deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat MenSkinCare Webshop het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen in de vorm van een giftvoucher.MenSkinCare Webshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren in de vorm van een giftvoucher, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van MenSkinCare Webshop of de leverancier van het product) is beschadigd.
7.4.Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MenSkinCare Webshop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal MenSkinCare Webshop de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MenSkinCare Webshop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in giftvouchers in te houden.

Artikel 8. Betaling
8.1.Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
8.2.Als de Afnemer een factuur van MenSkinCare Webshop niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van MenSkinCare Webshop op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Garantie
9.1.De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1.Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van MenSkinCare Webshop tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
10.2.De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van MenSkinCare Webshop, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens MenSkinCare Webshop heeft voldaan.
10.3.Ingeval MenSkinCare Webshop de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van MenSkinCare Webshop op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 11. Overmacht
11.1.Indien MenSkinCare Webshop door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
11.2.Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als MenSkinCare Webshop als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
11.3.MenSkinCare Webshop zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn
12.1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MenSkinCare Webshop.
12.2.Indien een klacht gegrond is zal MenSkinCare Webshop de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1. Op elke overeenkomst tussen MenSkinCare Webshop en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

4VOO Nederland
Hoge Boezem 15E
3061 CM Rotterdam
The Netherlands
Tel +31 (0)10-242 98 82
Fax +31 (0)10-242 98 84

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van 4VOO Nederland.

Laatste wijziging: 24 juni 2009